उत्पादन उपकरण

सीएनसी सेटरको २seसेट र ax अक्ष मेसिनहरू, र स्वतन्त्र धूलो रहित कार्यशालाको साथ ईन्जेसन मेशिनको १seसेटहरू